Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα
Ενημερωθείτε εδώ, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα: 

Προσωπικά δεδομένα

Η ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία « GROUP ΜΕΡΙΜΝΑ» είναι Πρακτορειακή Ασφαλιστική Εταιρία με σκοπό τη διενέργεια ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.​
Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η Group Μέριμνα Πρακτορειακή θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Για αυτά τα δεδομένα που χαρακτηρίζονται ειδικών κατηγοριών - ευαίσθητα, όπως π.χ. τα δεδομένα υγείας σας, θα λαμβάνεται ρητή σας προς τούτο συναίνεση. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή. Η τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ, καθώς και των λοιπών Κανονισμών και Νόμων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών και Νόμων.
Η Group Μέριμνα Πρακτορειακή συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισής σας, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχετε γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσετε στην Group Μέριμνα Πρακτορειακή στο μέλλον, είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζόμενων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Επίσης, η Group Μέριμνα Πρακτορειακή μπορεί να ζητά και να συλλέγει για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών επεξεργασίας που ορίζονται παρακάτω, δεδομένα σας από τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη με την Group Μέριμνα Πρακτορειακή μέρη, και ειδικότερα από συνεργαζόμενους με αυτήν παρόχους υπηρεσιών, πραγματογνώμονες, εταιρίες διαχείρισης υπηρεσιών και υποστήριξης προγραμμάτων υγείας, ιατρούς, δημόσιες ή δικαστικές αρχές.
Η επεξεργασία δεδομένων σας από την Εταιρία περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες:
α. Δεδομένα Ταυτοποίησης: Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ.
β. Δεδομένα Επικοινωνίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ
γ. Δεδομένα Πληρωμής: Τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες
δ. Δεδομένα Ασφάλισης: Δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης (π.χ. σχετικά με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, επενδυτικούς/αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας)
ε. Δεδομένα Διακανονισμού: δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης / εξαγοράς / καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα / δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν.
Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας της Group Μέριμνα Πρακτορειακής
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Group Μέριμνα Πρακτορειακή προκειμένου να ενημερώνεστε για την τήρηση, την επεξεργασία, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα στις εξής διευθύνσεις και τηλέφωνα:
Group Μέριμνα Πρακτορειακή Σπάρτης 3 & Σαρωνικού, Καλλιθέα Αττικής, - Τ.Κ. 17673
Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της Group Μέριμνα Πρακτορειακή, στο τηλ.: 2103256367, email:  merimnahelpdesk@groupmerimna.gr
Σκοπός της επεξεργασίας
Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης, η συμμόρφωση της Group Μέριμνα Πρακτορειακής, με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης και η έρευνα που δύναται η Group Μέριμνα Πρακτορειακή, να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισής σας. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για την πραγματοποίηση στατιστικών ερευνών ή για την παραγωγή στατιστικών συμπερασμάτων ή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικών με την ικανοποίηση πελατών, καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, κατόπιν συναίνεσής σας, ήτοι την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, διαφήμιση, κ.λπ.
Αυτοματοποιημένη επεξεργασία
Επιπρόσθετα, ενδέχεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα να υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, η οποία είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και ιδίως για την εκτίμηση του κινδύνου ή/και των επενδυτικών σας χαρακτηριστικών και τη λήψη, εκ μέρους της Group Μέριμνα Πρακτορειακής, απόφασης επί της αιτούμενης ασφάλισης. Οι εν λόγω αυτοματοποιημένες διαδικασίες βασίζονται σε μαθηματικές / στατιστικές αναλύσεις των κρίσιμων από την άποψη της ασφαλιστικής τεχνικής παραμέτρων που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου και την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να επιφέρει, ως και την ορθή τιμολόγησή του. Σε περίπτωση διατύπωσης αντιρρήσεων εκ μέρους σας ή αμφισβήτησης οποιουδήποτε στοιχείου του αποτελέσματος που προκύπτει μέσω της παραπάνω επεξεργασίας, δικαιούστε να εναντιωθείτε, ζητώντας να γίνει έλεγχος του αποτελέσματος ή στοιχείου αυτού από το αρμόδιο τμήμα της Group Μέριμνα Πρακτορειακής, Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Group Μέριμνα Πρακτορειακή, για την παροχή διευκρινίσεων επεξηγήσεων ή και για τη διατύπωση της άποψής σας επί του αποτελέσματος.
Περαιτέρω, η Group Μέριμνα Πρακτορειακή, ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για σκοπούς αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αποφυγής της ασφαλιστικής εξαπάτησης και συμμόρφωσης της Εταιρίας με την εν γένει νομοθεσία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.
Προσωπικά δεδομένα ανήλικων ατόμων
H Group Μέριμνα Πρακτορειακή, δεν αναζητά ούτε συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών (ή όποιο ηλικιακό όριο εκάστοτε τίθεται από την ελληνική νομοθεσία), ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών. Εάν η Group Μέριμνα Πρακτορειακή, ανακαλύψει ότι έχει συλλέξει κατά λάθος προσωπικά δεδομένα από ανήλικους, θα διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα στο συντομότερο, εύλογα δυνατό, χρόνο. Εντούτοις, η Group Μέριμνα Πρακτορειακή,  ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των δεκαέξι (16) ετών απευθείας από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους επιτρόπους τους, με τη ρητή συγκατάθεση αυτών, και με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η Group Μέριμνα Πρακτορειακή, ενθαρρύνει τους γονείς και κηδεμόνες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην διαδικτυακή παρουσία και δραστηριότητα των παιδιών τους.
Τα κριτήρια που καθορίζουν το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. Κριτήρια προσδιορισμού του χρόνου, κατά τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν, είναι οι εκάστοτε νομικές υποχρεώσεις της Group Μέριμνα Πρακτορειακής, η αναγκαιότητα διαφύλαξης των συμφερόντων των συναλλασσόμενων με την Group Μέριμνα Πρακτορειακή,, αλλά και της Group Μέριμνα Πρακτορειακής.
Η Group Μέριμνα Πρακτορειακή, θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν:
α. σε άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή αιτήματός τους και εφόσον αυτό βασίζεται σε νομική βάση που στοιχειοθετεί την εγκυρότητά του,
β. στη μητρική εταιρία ή σε άλλη εταιρία εντός Ε.Ε. που ανήκει στον ίδιο όμιλο στον οποίο υπάγεται η Group Μέριμνα Πρακτορειακή,. Η εν λόγω διαβίβαση δεν αφορά δεδομένα ειδικών κατηγοριών,
γ. σε δημόσιες / δικαστικές αρχές,
δ. για ασφαλίσεις αυτοκινήτου, στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υ.Σ.Α.Ε.),
ε. κατά περίπτωση, σε συνεργαζόμενους με την Εταιρία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, εταιρίες ελέγχου και διαχείρισης ασφαλιστικών εργασιών, παρόχους υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης προγραμμάτων υγείας, φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες, δημόσιες ή δικαστικές αρχές.
Δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων
Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, καθώς και τους λοιπούς Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ενδεικτικά, έχετε τα εξής δικαιώματα:
  1. το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
  2. το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη),
  3. το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
  4. το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
  5. το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  6. το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων),
  7. το δικαίωμα στην πρόσβαση, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η Group Μέριμνα Πρακτορειακή, και της λήψης πληροφοριών, για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση.

Τα ως άνω δικαιώματα δύνασθε να τα ασκήσετε, κατόπιν υποβολής σχετικού συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος για ενέργεια, το οποίο θα απευθύνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση [email protected] ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της Group Μέριμνα Πρακτορειακής στη Καλλιθέα Αττικής, Σπάρτης 3 και Σαρωνικού Τ.Κ. 176 73.