Διαδικτυακών Κινδύνων

cmiq404420382224483c8b75b.jpg
Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής πληροφορίας και του διαδικτύου είναι εκτεθειμένη σε νέους ειδικούς κινδύνους, που σχετίζονται με παραβίαση από κάποιον εσωτερικό ή εξωτερικό παράγοντα, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας ή της διαθεσιμότητας πληροφοριών.

Αποτέλεσμα,  άμεσες ζημιές στα ηλεκτρονικά συστήματα και στα δεδομένα της επιχείρησης ή/και  έμμεσες  οικονομικές απώλειες για την επιχείρηση από περιπτώσεις δυσφήμισης, απώλειας εμπιστοσύνης πελατών ή/και  προμηθευτών ή ακόμη και πρόστιμα από αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.