Εργοδοτικής Ευθύνης

cmiq40441012025031672ecc0.jpg
Η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη είναι ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται στους εργοδότες και τους καλύπτει σε περίπτωση σωματικών βλαβών / θανάτου έναντι του έμμισθου εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού τους. Τα άτομα που απασχολούνται στο έργο ή στην επιχείρηση θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ ή σε άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Το συμβόλαιο καλύπτει περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή θανάτου που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους ή με αφορμή αυτήν.

Καλύπτει:
  • Σωματικές Βλάβες
  • Υλικές Ζημιές