Περιουσίας

cmiq40441010124354367fa53.jpg
Η ανάγκη προστασίας των περιουσιακών στοιχείων αλλά και της λειτουργίας των επιχειρήσεων από παράγοντες εσωτερικούς (λειτουργία, συντήρηση ή έλλειψή της, είδος εργασιών, κ.α.) και/ ή εξωτερικούς που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία αλλά και να συντελέσουν στη διακοπή της λειτουργίας τους με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων.

Η Group Μέριμνα με την εκτεταμένη εμπειρία της  χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της προσφέροντας όλες τις προσφερόμενες λύσεις