Μεταφορών

cmiq404410101258050ba2b2c.jpg
Για τις επιχειρήσεις μεταφορών σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η παράδοση των εμπορευμάτων στην ώρα τους και σε άρτια κατάσταση. Η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά δημιουργεί σε αυξημένες ανάγκες ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και υψηλότερες απαιτήσεις σε ότι αφορά τον μεταφορέα, τη φόρτωση των εμπορευμάτων, κλπ.

Η Group Μέριμνα προσφέρει συμβόλαια με κάλυψη κατά παντός κινδύνου για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνείς προορισμούς (cargo).

Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφορών, οι επιχειρήσεις προστατεύονται από φυσική ζημία ή απώλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος και από οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από ζημίες κατά τη διάρκεια μεταφοράς των ασφαλιζομένων εμπορευμάτων που μπορούν να οδηγήσουν και σε διακοπή των εργασιών τους.